آزمون‌های فرافکن

آزمون‌های فرافکن


شاید برایتان سوال باشد که چگونه می توانید شخصیت خود را بهتر بشناسید و بفهمید که چه چیزهایی در ناخودآگاه شما پنهان شده است. یکی از راه هایی که می توانید از آن استفاده کنید، آزمون های فرافکن روانسنجی است. این آزمون ها، نوعی آزمون شخصیت هستند که با استفاده از محرک های مبهم و چندمعنایی، بخش های پنهان و ناخودآگاه شخصیت شما را شناسایی می کنند. در این پست، به معرفی برخی از معروف ترین آزمون های فرافکن و نحوه اجرای آنها خواهیم پرداخت.

بیشتر بدانیم: آشنایی با روانسنجی

آزمون‌های فرافکن

آزمون رورشاخ: لکه جوهر شخصیت شما را نشان می دهد

آزمون رورشاخ، یکی از قدیمی ترین و مشهورترین آزمون های فرافکن است که توسط هرمن رورشاخ، روانپزشک سوئیسی در دهه 1920 ابداع شد. این آزمون شامل ده لکه جوهر است که بر روی کارت های جداگانه قرار دارند و از شما خواسته می شود که بگوید چه چیزی را در آنها می بینید.

این لکه های جوهر، نشانگر چیز خاصی نیستند و شما مجبور می شوید چیزی را در آنها “ببینید” و در جریان این دیدن، افکار و احساسات خودتان را بر روی لکه های جوهر فرافکنی نمایید. این آزمون، به سنجش ساختار شخصیتی، تجارب، تعارضات، تصورات و احساسات شما کمک می کند.

روش اجرای آزمون رورشاخ

آزمون رورشاخ به صورت فردی اجرا می شود. آزمایش کننده پس از یک توضیح کلی درباره هدف آزمون، هر یک از ده کارت را یکی پس از دیگری به دست شما می دهد و از شما می پرسد:«این چه میتواند باشد؟». آزمایش کننده باید از هرگونه راهنمایی اضافی، ایجاد محدودیت در نوع پاسخ و یا القای پاسخ خودداری کند.

پس از دادن هر کارت به دست شما با استفاده از کورنومتر، زمان شروع ثبت و پس از اتمام پاسخهای شما، زمان واکنش به هر کارت محاسبه و یادداشت می شود. هر کارت دوبار اجرا می شود و در بار دوم، آزمایش کننده از شما می خواهد که جزئیات بیشتری درباره پاسخ های خود بدهید و بگوید که چه قسمتی از لکه جوهر، باعث شده است که چنین تصوری را داشته باشید.</p>

نحوه تفسیر آزمون رورشاخ

آزمون رورشاخ، یک آزمون پیچیده و چندبعدی است که نیاز به تخصص و تجربه زیاد دارد. برای تفسیر آزمون رورشاخ، باید به موارد مختلفی توجه کرد، مانند:

محتوای پاسخ: چه چیزی را در لکه جوهر دیده است؟

شکل پاسخ: چگونه لکه جوهر را دیده است؟

مکان پاسخ: کجای لکه جوهر را دیده است؟

تعداد پاسخ: چقدر پاسخ داده است؟

زمان واکنش: چقدر زمان برای دادن پاسخ صرف کرده است؟

روابط بین پاسخ ها: چگونه پاسخ های خود را با هم در ارتباط قرار داده است؟

بر اساس این موارد، می توان نقاط قوت و ضعف شخصیت، سطح هوش، نگرش های اجتماعی، حالات هیجانی، نظام ارزش ها، سبک تفکر و حل مسئله، نگرش به خود و دیگران و … را سنجید.

بیشتر بدانیم: آزمون‌های روانسنجی

آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT): داستان های شخصیت شما را نشان می دهد

آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT)، یک آزمون فرافکن دیگر است که توسط هنری مورای و کرستینا مورگان در سال 1935 ابداع شد. این آزمون شامل ۳۱ تصویر است که هر یک صحنه ای را نشان می دهد و از شما خواسته می شود که داستانی را درباره آن تعریف کنید. این داستان باید حاوی عنصر های زیر باشد: چه چیز در حال رخ دادن است؟ فرد چگونه به صحنه وارد شده است؟ فرد چگونه احساس می کند؟ فرد چگونه عکس العمل نشان می دهد؟ صحنه به چه صورت پایان می یابد؟ این آزمون، به سنجش خلاقیت، تفکر، خودپذیرش، نگرش های اجتماعی و علائق شما کمک می کند.

روش اجرای آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT)

آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT) نیز به صورت فردی اجرا می شود. آزمایش کننده پس از یک توضیح کلی درباره هدف آزمون، هر یک از تصاویر را یکی پس از دیگری به شما نشان می دهد و از شما می خواهد که داستانی را درباره آن تعریف کنید. آزمایش کننده باید از هرگونه راهنمایی اضافی، ایجاد محدودیت در نوع داستان و یا القای داستان خودداری کند.

پس از دادن هر تصویر به شما با استفاده از کورنومتر، زمان شروع ثبت و پس از اتمام داستان شما، زمان واکنش به هر تصویر محاسبه و یادداشت می شود. هر تصویر فقط یک بار اجرا می شود و در بار دوم، آزمایش کننده از شما می خواهد که جزئیات بیشتری درباره داستان های خود بدهید و بگوید که چرا چنین داستانی را انتخاب کرده اید.

نحوه تفسیر آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT)

آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT)، یک آزمون پیچیده و چندبعدی است که نیاز به تخصص و تجربه زیاد دارد. برای تفسیر آزمون تصویر سازی تماتیک (TAT)، باید به موارد مختلفی توجه کرد، مانند:

محتوای داستان: چه چیزی را در داستان روایت کرده است؟

شکل داستان: چگونه داستان را روایت کرده است؟

مکان داستان: کجای تصویر را در داستان در نظر گرفته است؟

تعداد داستان: چقدر داستان روایت کرده است؟

زمان واکنش: چقدر زمان برای روایت داستان صرف کرده است؟

روابط بین داستان ها: چگونه داستان های خود را با هم در ارتباط قرار داده است؟

بر اساس این موارد، می توان نقاط قوت و ضعف شخصیت، سطح خلاقیت، نگرش های اجتماعی، حالات هیجانی، نظام ارزش ها، سبک تفکر و حل مسئله، نگرش به خود و دیگران و … را سنجید.

آزمون لکه جوهر بینه: خلاقیت شخصیت شما را نشان می دهد

آزمون لکه جوهر بینه، یک آزمون فرافکن است که توسط آلفرد بینه، روانشناس فرانسوی در سال 1925 ابداع شد. این آزمون شامل ۱۰ لکه جوهر ساده است که به شما نشان داده می شود و از شما خواسته می شود که با استفاده از خلاقیت خود، چیزی را با آن لکه جوهر بسازید. این آزمون، به سنجش میزان خلاقیت، تخیل، توانایی حل مسئله و انعطاف پذیری شما کمک می کند.

روش اجرای آزمون لکه جوهر بینه

آزمون لکه جوهر بینه نیز به صورت فردی اجرا می شود. آزمایش کننده پس از یک توضیح کلی درباره هدف آزمون، هر یک از لکه های جوهر را یکی پس از دیگری به شما نشان می دهد و از شما می خواهد که با استفاده از خلاقیت خود، چیزی را با آن لکه جوهر بسازید. آزمایش کننده باید از هرگونه راهنمایی اضافی، ایجاد محدودیت در نوع ساخت و یا القای ساخت خودداری کند.

پس از دادن هر لکه جوهر به شما با استفاده از کورنومتر، زمان شروع ثبت و پس از اتمام ساخت شما، زمان واکنش به هر لکه جوهر محاسبه و یادداشت می شود. هر لکه جوهر فقط یک بار اجرا می شود و در بار دوم، آزمایش کننده از شما می خواهد که جزئیات بیشتری درباره ساخت های خود بدهید و بگوید که چرا چنین ساختی را انتخاب کرده اید.

نحوه تفسیر آزمون لکه جوهر بینه

آزمون لکه جوهر بینه، یک آزمون ساده و یکبعدی است که نیاز به تخصص و تجربه کمتری دارد. برای تفسیر آزمون لکه جوهر بینه، باید به موارد زیر توجه کرد:

محتوای ساخت: چه چیزی را با لکه جوهر ساخته است؟

شکل ساخت: چگونه لکه جوهر را ساخته است؟

مکان ساخت: کجای لکه جوهر را ساخته است؟

تعداد ساخت: چقدر ساخت داده است؟

زمان واکنش: چقدر زمان برای ساخت صرف کرده است؟

بر اساس این موارد، می توان میزان خلاقیت، تخیل، توانایی حل مسئله و انعطاف پذیری شما را سنجید.

سوالات متداول درباره آزمون های فرافکن روانسنجی

آزمون های فرافکن چیستند؟

آزمون های فرافکن، نوعی آزمون شخصیت هستند که در آنها، محرک های مبهم و چندمعنایی به فرد ارائه می شوند و از او خواسته می شود که پاسخ ها یا واکنش هایی را به آنها نسبت دهد. این پاسخ ها و واکنش ها، نشان دهنده بخش های پنهان و ناخودآگاه شخصیت فرد هستند.

آزمون های فرافکن چه کاربردهایی دارند؟

آزمون های فرافکن، می توانند در موارد مختلفی مورد استفاده قرار گیرند، مانند:

  • ارزیابی شخصیت، تعارضات، احساسات، نگرش ها و علائق فرد
  • تشخیص اختلالات روانی و روانپزشکی
  • ارائه مشاوره و درمان مناسب برای فرد
  • افزایش خودشناسی و خودپذیرش
  • تقویت خلاقیت و تفکر

آزمون های فرافکن چقدر قابل اعتماد و دقیق هستند؟

آزمون های فرافکن، به دلیل مبهم بودن محرک ها و پاسخ ها، قابل اعتماد و دقیق نبودن آزمون های عینی را ندارند. برای تفسیر آزمون های فرافکن، نیاز به تخصص و تجربه زیاد دارد و ممکن است درمانگران مختلف، نظرات متفاوتی را درباره یک پاسخ ارائه دهند.

همچنین، پاسخ های فرد ممکن است تحت تأثیر عوامل محیطی، روحی، جسمانی و … قرار گیرد و با زمان تغییر کند. بنابراین، آزمون های فرافکن، نباید به عنوان تنها منبع اطلاعات درباره شخصیت فرد در نظر گرفته شوند و باید با سایر روش های ارزیابی تکمیل شوند.

جمع بندی

آزمون های فرافکن روانسنجی، ابزارهای جالب و مفیدی هستند که می توانند باعث شناخت عمیق تر خود و دیگران شوند. اگر علاقه مند هستید که بیشتر درباره این آزمون ها بدانید و یا خودتان را با آنها آزمایش کنید، می توانید به سایت روان سنجی مراجعه کنید و از کتاب ها و آزمون های موجود در آن استفاده کنید. امیدواریم این پست برایتان مفید بوده باشد. برای دیدن پست های بیشتر درباره روانشناسی و روانسنجی، با ما همراه باشید.

مرکز اعصاب و روان نوین با ارائه خدمات

در خدمت شما عزیزان است. برای مطالعه بیشتر روی هرکدام کلیک کنید و همچنین به صفحه سوالات متداول مراجعه بفرمایید از طریق فرم تماس اقدام کنید و یا با شماره تلفن های مرکز تماس حاصل فرمایید.

۰۵۱-۳۸۴۴۳۸۹۳

۰۹۱۵۹۱۶۶۷۰۳

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *