ریحانه طالب زاده

ریحانه طالب زاده

رزومه و سوابق کاری من

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – دانشگاه فردوسی مشهد

عضو پیوسته انجمن عصب روانشناسی ایران

  • زوج درمانی
  • نوروفیدبک
  • RTMS
  • TDCS
  • نقشه های مغزی QEEG و Clinical Q

گواهینامه ها

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1400 

درمانگر