احسان نازپرور هستم، درمانگر کودکان با نیاز های ویژه در یادگیری و روانشناس کودک و نوجوان، 11 سال است که در آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستم و به کمک تجربیاتم در کنار شما هستم تا مشکلات یادگیری فرزند شما را حل کنم.

احسان نازپرور

رزومه و سوابق کاری من

  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
  • درمانگر دانش آموزان با نیازهای ویژه در یادگیری
  • روانشناس کودک و نوجوان
  • مدرس دوره های ضمن خدمت

گواهینامه ها

تقدیرنامه ها

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1401 

درمانگر و مشاور کودکان با نیازهای ویژه در یادگیری

آموزش و پرورش

1390-1401 

مدرس دروه های ضمن خدمت

افتخارات

عضو سرگروه های آموزشی استان

1399 -1400- 1401

عضو سرگروه های آموزشی ابتدایی

1400- 1401

رابط همایش بازی و یادگیری کشوری در ایلام

1399

دبیر علمی همایش استانی بازی و یادگیری ما باهم 

1399

پژوهشگر برتر شهرستان

1398

منتخب معلم جوان فعال 

1397

مقام اول استانی درس پژوهی 

1396

پژوهشگر برتر کشور

1395

منتخب استانی الگوهای برتر تدریس

1394

تألیفات

کتاب ها

  • تاثیر توانمندی سازی روانشناختی بر رضایت شغلی معلمان
  • اجرا و تفسیر عاطفی تست خانه – درخت – آدمک