در دوره کارشناسی ارشد به حوزه درمان های علوم اعصاب علاقه مند شدم و شروع به گذارند دوره ها کردم و سپس شروع فعالیت در این حوزه کردم. 

آفاق قربانی مقدم

رزومه و سوابق کاری من

  • کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی – دانشگاه فردوسی مشهد
  • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن عصب روانشناسی ایران
  • نوروفیدبک
  • تحریک مغناطیسی مغز rTMS
  • تحریک الکتریکی مغز TDCS
  • نقشه مغزی QEEG و Clinical Q

گواهینامه ها

سوابق همکاری

مرکز اعصاب و روان نوین

تاکنون – 1401 

درمانگر